ΕΡΓΟ: ΕΛΠΕ – Κτίριο Γραφείων, Μαρούσι, Αττική

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιώτοπουλος και Συνεργάτες (κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και τον σχεδιασμό στατικής αναβάθμισης κτιρίου γραφείων οπλισμένου σκυροδέματος στο Μαρούσι Αττικής. Το κτίριο αποτελείται από δύο υπόγεια και εφτά υπέργειους ορόφους. Κύριο χαρακτηριστικό του κτιρίου του είναι πως οι πλάκες όλων των υπέργειων ορόφων είναι τύπου Zoellner χωρίς κύριες δοκούς παραλαβής των κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι  8.000τ.μ.

ΡΟΛΟΣ:
  • Μελέτη στατικής επάρκειας και σχεδιασμός ενισχύσεων για το σύνολο του συγκροτήματος.

Παρόμοια Έργα