ΕΡΓΟ: Κτίριο Γραφείων με μεγάλα ανοίγματα, Πειραιάς, Αθήνα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες (κύριος), Καλούτσας Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

To έργο αφορά την κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων το οποίο γεφυρώνει ένα άνοιγμα 37m, ενώ στην στέγη του γεφυρώνει ένα άνοιγμα 40m. Ο φέρων σκελετός του κτιρίου είναι εν γένει από οπλισμένου σκυροδέματος, ενώ το κατάστρωμα ανοίγματος 37m αποτελείται από προκατασκευασμένες δοκούς (με μετένταση) καθώς και προκατασκευασμένες πρόπλακες. Η στέγη του κτιρίου αποτελείται από δομικό χάλυβα.

ΡΟΛΟΣ:
  • Στατική μελέτη του καταστρώματος με μήκος 37m καθώς και των βάθρων.
  • Στατική μελέτη της μεταλλικής στέγης που γεφυρώνει ένα άνοιγμα 40m.

Κατάσταση Έργου: Προμελέτη

Παρόμοια Έργα